Труд, работна заплата и личен състав


  • Водене на трудови досиета – изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди, служебни бележки, удостоверения, документи за пенсиониране, попълване на трудови книжки и други документи свързани с трудовите досиета.
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за регистриране на трудовите договори в НАП
  • Ежемесечно изготвяне на ведомости за заплати – въвеждане на отсъствията на работниците и служителите по предоставена форма 76, както и изчисляване на месечните възнаграждения и осигурителни вноски
  • Изготвяне и подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6
  • Регистриране на болнични листове в НОИ
  • Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата
  • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата