Защо е важно да изберете правилния счетоводител


Правилното счетоводно обслужване е толкова важно, на първо място, защото според българското законодателство е задължително търговците да осъществяват текущо счетоводно отчитане и контролните органи, в лицето на НАП И НОИ, следят за правилното прилагане на счетоводното и данъчното законодателство. И на второ място, но не по важност, защото получената обобщена счетоводна информация служи за вземането на така важните управленски решения за формирането на краткосрочните и дългосрочните цели и планове, за измерване на изпълнението на целите и плановете, както и за оценка и анализ на постигнатите резултати.

Какви услуги включва счетоводното обслужване


 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Обработка на първични счетоводни документи обработване и осчетоводяване на приходи, разходи, банкови извлечения, заплати, наеми и други.
 • Осчетоводяване на ДМА И ДНА – осчетоводяване на придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, водене на инвентарна книга, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, начисляване на амортизации, отписване и бракуване на активи др.
 • Осчетоводяване на краткотрайни активи – осчетоводяване на материални запаси, осчетоводяване на складова наличност до 20 групи активи, осчетоводяване на производство по рецепти, производствени норми и др.
 • Осчетоводяване на вземания и задължения – аналитично осчетоводяване по партньори и видове вземания и задължения
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети
 • Годишно публикуване на финансови отчети
 • Архивно съхранение на документацията от текущата и предходните 5 години

Услуги, свързани с данъчното законодателство и част от счетоводното обслужване


 • Изготвяне и подаване на справка-декларация по ЗДДС, както и свързаните с нея дневници на покупките и продажбите
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации 
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ свързана с договори за наем или разпределение на дивидент и др.
 • Изготвяне и подаване на справки по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ свързана с изплатени доходи на физически лица
 • Изготвяне и подаване на справки по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ свързана с изплатени доходи по трудови правоотношения

Дейности некласифицирани другаде и част от счетоводното обслужване


 • Изготвяне и подаване на декларации за недвижимо имущество по ЗМДТ
 • Изготвяне и подаване на патентни декларации и други декларации по ЗМДТ
 • Изготвяне и подаване на справки към НСИ
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗБУТ
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ